MBA (Master of Business Administration)

Program studiów jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. takie dziedziny jak:  księgowośćfinansemarketingzarządzanie przedsiębiorstwem i korzystanie z systemów informacji, prawo, oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Studia tego rodzaju trwają w USA od 2 do 3 lat, w Europie jest to okres od roku do 2 lat (w Polsce zazwyczaj 2 lata). Koszt studiów MBA związany jest z prestiżem uczelni. Jeden z najbardziej prestiżowych dyplomów MBA zdobywa się na Harvardzie, a dwuletnie studia kosztują ok. 200 tys. dolarów. Inwestycja w tego typu wykształcenie przynosi jednak wymierne korzyści w postaci wyższego wynagrodzenia. Większość studiów MBA wymaga zdanego na wstępie egzaminu GMAT. Wyróżniamy następujące rodzaje studiów MBA:

  • Full-time MBA: zwykle odbywają się przez dwa lata(4 semestry akademickie). Studenci rozpoczynają studia pwenym doświadczeniem z zakresu zarządzania lub przystępują do studiów w celu uzupełnienia wiedzy z tego zakresu. Typowy program full-time to łacznie 600 godzin. W zależości od uczelni dokładny program może się różnić.
  • Accelerated MBA programs: obejmują one większe obciążenie kursu z bardziej intensywnymi harmonogramami zajęć i egzaminów, zwykle są skondensowane do jednego roku. Zwykle mają mniej czasu przestoju w trakcie programu i między semestrami. Na przykład nie ma przerwy letniej od trzech do czterech miesięcy, a pomiędzy semestrami może być od siedmiu do dziesięciu dni wolnych, a nie od trzech do pięciu tygodni wakacji. Przyspieszone programy zwykle mają niższy koszt niż pełnoetatowe dwuletnie programy jednak nie wszystkie uczelnie zgadzają się na prowadzenie zajęć w tej formie.
  • Executive MBA (EMBA): programy opracowane w celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych menedżerów i kadry kierowniczej. Ten typ studiów pozwala zdobyć studentom MBA (lub inny dyplom związany z biznesem) w ciągu dwóch lat lub mniej podczas pracy w pełnym wymiarze godzin. Uczestnicy pochodzą z każdego rodzaju i wielkości organizacji.. Studenci EMBA zwykle mają wyższy poziom doświadczenia zawodowego, często 5-10 lat co w porównaniu do studentów podstawowego MBA jest kluczową róznicą.
  • MBA dual degree programs: łączą MBA z innymi studiami (licencjackimi, magisterskimi i doktoranckimi), aby pozwolić studentom obniżyć koszty (podwójne programy zwykle kosztują mniej niż wykonywanie 2 stopni oddzielnie), oszczędzić czas na edukację i dostosowują kursy edukacji biznesowej do ich potrzeb. Osiąga się to na ogół dzięki temu, że kursy podstawowe jednego programu liczą się jako przedmioty do wyboru w drugim. Niektóre szkoły biznesu oferują programy, w których studenci mogą zdobyć zarówno tytuł licencjata w zakresie zarządzania biznesem, jak i MBA w ciągu pięciu lat. Jest to kuszącaopcja zwłaszcza dla studentów uniwerystetów ekonomicznych.

 

Wiele programów MBA kończy się kompleksowym egzaminem. Ogólnokrajowy, znormalizowany egzamin, znany jako Major Field Test for MBA (MFT-MBA) był administrowany w programach MBA ponad 300 amerykańskich uniwersytetów. MFT-MBA ma na celu ocenę umiejętności, wiedzy i umiejętności rozumowania w dziedzinie standardowego programu MBA. Egzamin jest zarządzany przez Educational Testing Service. Inną opcją jest kompleksowa egzaminu na poziomie MBA (Professional CPM) na MBA (CPC COMP Exam for MBA) należącego do Peregrine Academic Services. Wiele programów decyduje się na administrowanie własnym egzaminem wewnętrznym zamiast standardowego testu. Własny egzamin wewnętrzyny jest często podyktowanysytuacją prawną w państwie w jakim odbywają się studia MBA. W związku z tym, że dyplom MBA w Polsce uprawnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa pytania na egzaminie końcowym mają wiele wsólnego z krajowym egzaminem do rad nadzorczych.

GMAT (The Graduate Management Admission Test)

Jest to adaptacyjny test mającym na celu ocenę: niektórych umiejętności analitycznych, pisemnych, ilościowych, ustnych i umiejętności czytania w języku angielskim. Test jest wymagany przez wiele uczelni podczas aplikacji na studia podyplomowe o tematyce biznesowej jak np. MBA. Celem testu jest sprawdzenie czy przyszły student dobrze radzi sobie z zagadnieniami matematycznymi i humanistycznymi.

Egzamin GMAT składa się z 4 części:

AWA (Analytical Writing Assessment): to część, w której student musi analzować podany tekst, a następnie wskazać słabe punkty w podanym rozumowaniu oraz zasugerować ich zmiane jeśli jest taka konieczność. Składa się z jednej 30-minutowej pisemnej analizy zadań z argumentami. Ważne jest, aby móc przeanalizować rozumowanie danej argumentacji i napisać krytykę tego argumentu. Esejowi zostaną nadane dwie niezależne oceny, a te oceny będą uśredniane razem, aby określić wynik AWA. Jedna ocena jest przyznawana przy pomocy komputerowej oceny czytania, a inna jest podawana przez egzaminatora, która odczyta i oceni esej nie zależnie od wyniku komputerowego. Zautomatyzowany mechanizm esejowy to system elektroniczny, który ocenia ponad 50 cech strukturalnych i językowych, w tym organizację pomysłów, odmian syntaktycznych i analizę tematyczną. Jeśli te dwie oceny różnią się o więcej niż jeden punkt, wymagana jest kolejna ocena przez eksperta, aby rozwiać rozbieżności i określić ostateczny wynik. Jest to sekcja nie będąca składową oceny egzaminu (osobna ocena).

IR (Integrated Reasoning): jest to sekcja wprowadzona w czerwcu 2012 r., która służy do oceny zdolności osoby testowanej do oceny danych w różnych formatach pochądzących z wielu źródeł. Umiejętności testowane przez tą sekcję zidentyfikowano w ankiecie 740 wydziałów zarządzania na całym świecie jako ważne dla dzisiejszych studentów kierunków biznesowych. IR składa się z 12 pytań (często rozbudowanych o dodatkowe punkty) w czterech różnych formatach: interpretacja grafiki, analiza dwuczęściowa, analiza tabeli i rozumowanie z wieloma źródłami. Zintegrowane wyniki wnioskowania mieszczą się w zakresie od 1 do 8. Podobnie jak w przypadku oceny AWA, ta sekcja jest oceniana oddzielnie od sekcji Quant i Verbal

Quant (Quantitative section): czyli część matematyczna oparta na rachunku ilościowym. Sekcja ilościowa GMAT ma na celu pomiar zdolności do ilościowego rozumowania, rozwiązywania problemów ilościowych, interpretowania danych graficznych oraz analizowania i wykorzystywania informacji podanych w zadaniu. Pytania wymagają znajomości algebry, geometrii i arytmetyki. Istnieją dwa rodzaje pytań ilościowych: rozwiązywanie problemów i analiza danych. Korzystanie z kalkulatorów jest niedozwolone. Maksymalnie można zdobyć 60pkt. Jest to typ zadań unikalnym dla GMAT, zaprojektowany do mierzenia zdolności do zrozumienia i analizy problemu ilościowego, rozpoznawania, które informacje są istotne lub nieistotne. Egzaminiowany jest testowany również pod kątem określenia, w którym momencie jest wystarczająco dużo informacji, aby rozwiązać zadanie lub rozpoznać fakt, że posiada za mało danych aby rozwiązać problem.

Verbal (Verbal section): kończąca egzamin część ustna. Obejmuje następujące rodzaje pytań: czytanie ze zrozumieniem, krytyczne rozumowanie i korekta zdań. Każdy typ pytania daje pięć opcji odpowiedzi, z których można wybrać. Wyniki tej części mieszczą się w zakresie od 0 do 60; jednak wyniki poniżej 9 lub powyżej 44 są rzadkie. Typ pytania dotyczący czytania ze zrozumieniem sprawdza zdolność analizy informacji i wyciągania wniosków. Czytanie ze zrozumieniem może trwać od jednego do kilku akapitów. Krytyczny typ pytania sprawdza jak egzaminowany rozumuje pod kątem oceny informacji. Ostatni typ pytania, korekcji zdań, testuje gramatykę i umiejętności komunikacyjne. Z dostępnych opcji odpowiedzi, zdający test powinien wybrać najbardziej efektywną konstrukcję, która najlepiej wyraża zamiar zdania.

Oferta kursu GMAT

Informacje o kursach GMAT prowadzonych przez Globaledu znajduje się tutaj.

Masz pytańa zadzwoń:
+48 61 227 57 76
lub napisz do nas na:
biuro@globaleduweb.com

GRE (The Graduate Record Examination)

GRE to test kwalifikacyjny z języka angielskiego wykorzystywany podczas rekrutacji na amerykańskie uczelnie i szkoły biznesowe.
Do egzaminu powinny podejść osoby zainteresowane studiami drugiego stopnia, podyplomowymi związanymi z biznesem (np. MBA) oraz studiami doktoranckimi w stanach zjednoczonych.

Oceny GRE są wykorzystywane przez wydziały rekrutacyjne lub komitety stypendialne w celu uzupełnienia twojego programu uniwersyteckiego, listów polecających i innych kwalifikacji na przyjęcie na studia magisterskie i podyplomowe.
Test ogólny GRE jest akceptowany w tysiącach szkół wyższych, na kierunkach związanych z  biznesem, finansami i prawem, a także w wydziałach i oddziałach w tych szkołach.

Czas testu wynosi trzy godziny i  czterdzieści pięć minut. Poniżej przedstawiony został podział czasowy według sekcji:

Nazwa sekcji

czas trwania

Analytical Writing

60 minut 

Verbal Reasoning

30 minut na sekcję

Quantitative Reasoning

30 minut na sekcję

Experimental or Unscored

od 30 do 35 minut

Optional Breaks

 około 12 minut

Total

4 godziny

Close Menu