MBA (Master of Business Administration)

Program studi贸w jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. takie dziedziny jak:聽聽ksi臋gowo艣膰,聽finanse,聽marketing,聽zarz膮dzanie przedsi臋biorstwem聽i korzystanie z system贸w informacji,聽prawo, oraz聽zarz膮dzanie zasobami ludzkimi.聽Studia tego rodzaju trwaj膮 w USA od 2 do 3 lat, w Europie jest to okres od roku do 2 lat (w Polsce zazwyczaj 2 lata). Koszt studi贸w MBA zwi膮zany jest z presti偶em uczelni. Jeden z najbardziej presti偶owych dyplom贸w MBA zdobywa si臋 na聽Harvardzie, a dwuletnie studia kosztuj膮 ok. 200 tys. dolar贸w. Inwestycja w tego typu wykszta艂cenie przynosi jednak wymierne korzy艣ci w postaci wy偶szego wynagrodzenia. Wi臋kszo艣膰 studi贸w MBA wymaga zdanego na wst臋pie egzaminu GMAT. Wyr贸偶niamy nast臋puj膮ce rodzaje studi贸w MBA:

  • Full-time MBA:聽zwykle odbywaj膮 si臋 przez dwa lata(4 semestry akademickie). Studenci rozpoczynaj膮 studia pwenym do艣wiadczeniem z zakresu zarz膮dzania lub przyst臋puj膮 do studi贸w w celu uzupe艂nienia wiedzy z tego zakresu. Typowy program full-time to 艂acznie 600 godzin. W zale偶o艣ci od uczelni dok艂adny program mo偶e si臋 r贸偶ni膰.
  • Accelerated MBA programs:聽obejmuj膮 one wi臋ksze obci膮偶enie kursu z bardziej intensywnymi harmonogramami zaj臋膰 i egzamin贸w, zwykle s膮 skondensowane do jednego roku. Zwykle maj膮 mniej czasu przestoju w trakcie programu i mi臋dzy semestrami. Na przyk艂ad nie ma przerwy letniej od trzech do czterech miesi臋cy, a pomi臋dzy semestrami mo偶e by膰 od siedmiu do dziesi臋ciu dni wolnych, a nie od trzech do pi臋ciu tygodni wakacji. Przyspieszone programy zwykle maj膮 ni偶szy koszt ni偶 pe艂noetatowe dwuletnie programy jednak nie wszystkie uczelnie zgadzaj膮 si臋 na prowadzenie zaj臋膰 w tej formie.
  • Executive MBA (EMBA):聽programy opracowane w celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych mened偶er贸w i kadry kierowniczej. Ten typ studi贸w pozwala zdoby膰 studentom MBA (lub inny dyplom zwi膮zany z biznesem) w ci膮gu dw贸ch lat lub mniej podczas pracy w pe艂nym wymiarze godzin. Uczestnicy pochodz膮 z ka偶dego rodzaju i wielko艣ci organizacji.. Studenci EMBA zwykle maj膮 wy偶szy poziom do艣wiadczenia zawodowego, cz臋sto 5-10 lat co w por贸wnaniu do student贸w podstawowego MBA jest kluczow膮 r贸znic膮.
  • MBA dual degree programs:聽艂膮cz膮 MBA z innymi studiami (licencjackimi, magisterskimi i doktoranckimi), aby pozwoli膰 studentom obni偶y膰 koszty (podw贸jne programy zwykle kosztuj膮 mniej ni偶 wykonywanie 2 stopni oddzielnie), oszcz臋dzi膰 czas na edukacj臋 i dostosowuj膮 kursy edukacji biznesowej do ich potrzeb. Osi膮ga si臋 to na og贸艂 dzi臋ki temu, 偶e kursy podstawowe jednego programu licz膮 si臋 jako przedmioty do wyboru w drugim. Niekt贸re szko艂y biznesu oferuj膮 programy, w kt贸rych studenci mog膮 zdoby膰 zar贸wno tytu艂 licencjata w zakresie zarz膮dzania biznesem, jak i MBA w ci膮gu pi臋ciu lat. Jest to kusz膮caopcja zw艂aszcza dla student贸w uniwerystet贸w ekonomicznych.

Wiele program贸w MBA ko艅czy si臋 kompleksowym egzaminem. Og贸lnokrajowy, znormalizowany egzamin, znany jako Major Field Test for MBA (MFT-MBA) by艂 administrowany w programach MBA ponad 300 ameryka艅skich uniwersytet贸w. MFT-MBA ma na celu ocen臋 umiej臋tno艣ci, wiedzy i umiej臋tno艣ci rozumowania w dziedzinie standardowego programu MBA. Egzamin jest zarz膮dzany przez Educational Testing Service. Inn膮 opcj膮 jest kompleksowa egzaminu na poziomie MBA (Professional CPM) na MBA (CPC COMP Exam for MBA) nale偶膮cego do Peregrine Academic Services. Wiele program贸w decyduje si臋 na administrowanie w艂asnym egzaminem wewn臋trznym zamiast standardowego testu. W艂asny egzamin wewn臋trzyny jest cz臋sto podyktowanysytuacj膮 prawn膮 w pa艅stwie w jakim odbywaj膮 si臋 studia MBA. W zwi膮zku z tym, 偶e dyplom MBA w Polsce uprawnia do zasiadania w radach nadzorczych sp贸艂ek z udzia艂em skarbu pa艅stwa pytania na egzaminie ko艅cowym maj膮 wiele ws贸lnego z krajowym egzaminem do rad nadzorczych.

GMAT (The Graduate Management Admission Test)

Jest to adaptacyjny test maj膮cym na celu ocen臋: niekt贸rych umiej臋tno艣ci analitycznych, pisemnych, ilo艣ciowych, ustnych i umiej臋tno艣ci czytania w j臋zyku angielskim. Test jest wymagany przez wiele uczelni podczas aplikacji na studia podyplomowe o tematyce biznesowej jak np. MBA. Celem testu jest sprawdzenie czy przysz艂y student dobrze radzi sobie z zagadnieniami matematycznymi i humanistycznymi.

Egzamin GMAT sk艂ada si臋 z 4 cz臋艣ci:

AWA (Analytical Writing Assessment):聽to cz臋艣膰, w kt贸rej student musi analzowa膰 podany tekst, a nast臋pnie wskaza膰 s艂abe punkty w podanym rozumowaniu oraz zasugerowa膰 ich zmiane je艣li jest taka konieczno艣膰. Sk艂ada si臋 z jednej 30-minutowej pisemnej analizy zada艅 z argumentami. Wa偶ne jest, aby m贸c przeanalizowa膰 rozumowanie danej argumentacji i napisa膰 krytyk臋 tego argumentu. Esejowi zostan膮 nadane dwie niezale偶ne oceny, a te oceny b臋d膮 u艣redniane razem, aby okre艣li膰 wynik AWA. Jedna ocena jest przyznawana przy pomocy komputerowej oceny czytania, a inna jest podawana przez egzaminatora, kt贸ra odczyta i oceni esej nie zale偶nie od wyniku komputerowego. Zautomatyzowany mechanizm esejowy to system elektroniczny, kt贸ry ocenia ponad 50 cech strukturalnych i j臋zykowych, w tym organizacj臋 pomys艂贸w, odmian syntaktycznych i analiz臋 tematyczn膮. Je艣li te dwie oceny r贸偶ni膮 si臋 o wi臋cej ni偶 jeden punkt, wymagana jest kolejna ocena przez eksperta, aby rozwia膰 rozbie偶no艣ci i okre艣li膰 ostateczny wynik. Jest to sekcja nie b臋d膮ca sk艂adow膮 oceny egzaminu (osobna ocena).

IR (Integrated Reasoning):聽jest to sekcja wprowadzona w czerwcu 2012 r., kt贸ra s艂u偶y do oceny zdolno艣ci osoby testowanej do oceny danych w r贸偶nych formatach poch膮dz膮cych z wielu 藕r贸de艂. Umiej臋tno艣ci testowane przez t膮 sekcj臋 zidentyfikowano w ankiecie 740 wydzia艂贸w zarz膮dzania na ca艂ym 艣wiecie jako wa偶ne dla dzisiejszych student贸w kierunk贸w biznesowych. IR sk艂ada si臋 z 12 pyta艅 (cz臋sto rozbudowanych o dodatkowe punkty) w czterech r贸偶nych formatach: interpretacja grafiki, analiza dwucz臋艣ciowa, analiza tabeli i rozumowanie z wieloma 藕r贸d艂ami. Zintegrowane wyniki wnioskowania mieszcz膮 si臋 w zakresie od 1 do 8. Podobnie jak w przypadku oceny AWA, ta sekcja jest oceniana oddzielnie od sekcji Quant i Verbal

Quant (Quantitative section):聽czyli cz臋艣膰 matematyczna oparta na rachunku ilo艣ciowym.聽Sekcja ilo艣ciowa GMAT ma na celu pomiar zdolno艣ci do ilo艣ciowego rozumowania, rozwi膮zywania problem贸w ilo艣ciowych, interpretowania danych graficznych oraz analizowania i wykorzystywania informacji podanych w zadaniu. Pytania wymagaj膮 znajomo艣ci algebry, geometrii i arytmetyki. Istniej膮 dwa rodzaje pyta艅 ilo艣ciowych: rozwi膮zywanie problem贸w i analiza danych. Korzystanie z kalkulator贸w jest niedozwolone. Maksymalnie mo偶na zdoby膰 60pkt. Jest to typ zada艅 unikalnym dla GMAT, zaprojektowany do mierzenia zdolno艣ci do zrozumienia i analizy problemu ilo艣ciowego, rozpoznawania, kt贸re informacje s膮 istotne lub nieistotne. Egzaminiowany jest testowany r贸wnie偶 pod k膮tem okre艣lenia, w kt贸rym momencie jest wystarczaj膮co du偶o informacji, aby rozwi膮za膰 zadanie lub rozpozna膰 fakt, 偶e posiada za ma艂o danych aby rozwi膮za膰 problem.

Verbal (Verbal section):聽ko艅cz膮ca egzamin cz臋艣膰 ustna. Obejmuje nast臋puj膮ce rodzaje pyta艅: czytanie ze zrozumieniem, krytyczne rozumowanie i korekta zda艅. Ka偶dy typ pytania daje pi臋膰 opcji odpowiedzi, z kt贸rych mo偶na wybra膰. Wyniki tej cz臋艣ci mieszcz膮 si臋 w zakresie od 0 do 60; jednak wyniki poni偶ej 9 lub powy偶ej 44 s膮 rzadkie. Typ pytania dotycz膮cy czytania ze zrozumieniem sprawdza zdolno艣膰 analizy informacji i wyci膮gania wniosk贸w. Czytanie ze zrozumieniem mo偶e trwa膰 od jednego do kilku akapit贸w. Krytyczny typ pytania sprawdza jak egzaminowany rozumuje pod k膮tem oceny informacji. Ostatni typ pytania, korekcji zda艅, testuje gramatyk臋 i umiej臋tno艣ci komunikacyjne. Z dost臋pnych opcji odpowiedzi, zdaj膮cy test powinien wybra膰 najbardziej efektywn膮 konstrukcj臋, kt贸ra najlepiej wyra偶a zamiar zdania.

Oferta kursu GMAT

Informacje o kursach GMAT prowadzonych przez Globaledu znajduje si臋tutaj.

Masz pyta艅a zadzwo艅:
+48 61 227 57 76
lub napisz do nas na:
biuro@globaleduweb.com

GRE (The Graduate Record Examination)

GRE to test kwalifikacyjny z j臋zyka angielskiego wykorzystywany podczas rekrutacji na ameryka艅skie uczelnie i szko艂y biznesowe.
Do egzaminu powinny podej艣膰 osoby zainteresowane studiami drugiego stopnia, podyplomowymi zwi膮zanymi z biznesem (np. MBA) oraz studiami doktoranckimi w stanach zjednoczonych.

Oceny GRE s膮 wykorzystywane przez wydzia艂y rekrutacyjne lub komitety stypendialne w celu uzupe艂nienia twojego programu uniwersyteckiego, list贸w polecaj膮cych i innych kwalifikacji na przyj臋cie na studia magisterskie i podyplomowe.
Test og贸lny GRE jest akceptowany w tysi膮cach szk贸艂 wy偶szych, na kierunkach zwi膮zanych z聽 biznesem, finansami i prawem, a tak偶e w wydzia艂ach i oddzia艂ach w tych szko艂ach.

Czas testu wynosi trzy godziny i聽 czterdzie艣ci pi臋膰 minut. Poni偶ej przedstawiony zosta艂 podzia艂 czasowy wed艂ug sekcji:

Nazwa sekcji

czas trwania

Analytical Writing

60 minut聽

Verbal Reasoning

30 minut na sekcj臋

Quantitative Reasoning

30 minut na sekcj臋

Experimental or Unscored

od 30 do 35 minut

Optional Breaks

聽oko艂o 12 minut

Total

4 godziny

Close Menu